Begrippen wet- en regelgeving rondom handicaps

In Nederland kennen we uiteenlopende wet- en regelgevingen die zorg en welzijn mogelijk maken. Denk hierbij aan de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet, maar ook het Persoonsgebondenbudget (Pgb). Dankzij deze regelingen kunnen mensen met een beperking eigen zorg en hulp inkopen. Maar hoe zit dat nu eigenlijk met al deze wetten en regelgevingen? In dit artikel zetten we alles op een rij.

regels en wetgeving zorg

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om in aanmerking te komen voor de Wlz moet je een aanvraag indienen bij het CIZ: Centrum indicatiestelling Zorg. Daarnaast krijg je ook te maken met het zorgkantoor die regelen de juiste langdurige zorg die nodig is.

Lees verder over Wlz

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Je kunt Wmo-hulp aanvragen bij je gemeente. Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Lees verder over Wmo

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering af te sluiten om de kosten voor medisch noodzakelijke zorg te dekken. Voor zorg die niet is gedekt kun je een aanvullende verzekering afsluiten.

Lees verder over zorgverzekering 

Persoonsgebondern budget (Pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Er zijn 2 soorten pgb’s. Het pgb-AWBZ (verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf) en het pgb-Wmo (voor hulp thuis).

Op de website Pgb.nl van Per Saldo kan je een PGB-test doen. Hiermee kan je nagaan of zelf de zorg regelen met een Pgb passend is bij jouw situatie.

Jeugdwet

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. De organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet.

Lees verder over de jeugdwet

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn. Vanaf 2015 hebben alle cliënten, van jong tot oud, wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning.

Lees verder over cliëntenondersteuning

Patiënten- en cliëntenrecht

Als u ontevreden bent over de handelwijze van een zorglener of zorgverzekeraar, kunt u een klacht indienen. De Rijksoverheid is bezig met nieuwe wetgeving over patiëntenrechten.

Lees meer over Patienten en clientenrecht.

Lees meer over Wet- en regelgeving zorg en welzijn

 

 

8x waarom je juíst iemand met een handicap in dienst wil hebben
8x waarom je juíst iemand met een handicap in dienst wil hebben
9 boeken over handicaps die je gelezen wil hebben!
9 boeken over handicaps die je gelezen wil hebben!