Privacy statement

Privacy statement

Stichting HandicapNederland, de statutaire naam van HandicapNL, verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Privacy Statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website Handicap.nl) van Stichting HandicapNederland. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Stichting HandicapNederland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Verantwoordelijke

Stichting HandicapNederland is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en Avg.

Stichting HandicapNederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en Avg stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting HandicapNederland  uw persoonsgegevens?

Stichting HandicapNederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van de donateursadministratie;
 • het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het bevragen van donateurs, vrijwilligers en andere stakeholders en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);

Stichting HandicapNederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere de klantenservice, de website en het online portal van Stichting HandicapNederland. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting HandicapNederland. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Stichting HandicapNederland uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting HandicapNederland?

Stichting HandicapNederland verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit kunnen zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie informatie of een gespreksnotatie).
 • Gifthistorie

Stichting HandicapNederland verzamelt (persoons)gegevens direct bij u.

Het kan ook voorkomen dat Stichting HandicapNederland persoonsgegevens via derden ontvangt (in overeenstemming is met de wet).

Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Stichting HandicapNederland stuurt een maandelijkse nieuwsbrief naar onze donateurs, vrijwilligers en andere betrokkenen van wie het e-mailadres bekend is. Om hen geïnformeerd te houden over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Download whitepaper, e-book of gratis webinar

De gevraagde gegevens in het downloadformulier gebruiken wij om je het whitepaper, e-book of het webinar toe te sturen. Tevens word je automatisch aangemeld voor onze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wij kunnen aan de hand van uw gegevens contact met u opnemen.

Servicemails
Om online donaties te verwerken wordt naast de voornaam en achternaam ook het emailadres vastgelegd in de database van HandicapNL. Indien u een machtiging afgeeft, ontvangt u een prenotificatie per email. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Daarnaast ontvangt u 3x per jaar een servicemail van ons over de ontwikkelingen die betrekking hebben op jouw donatie(s). V

Hoe zorgt Stichting HandicapNederland voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Stichting HandicapNederland gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Stichting HandicapNederland neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Stichting HandicapNederland deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Stichting HandicapNederland kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Stichting HandicapNederland maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Tenzij u de marketingcookies heeft geaccepteerd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting HandicapNederland  kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Stichting HandicapNederland verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Stichting HandicapNederland bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctie verzoek richten aan Stichting HandicapNederland. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctie verzoek op grond van de Avg. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Stichting HandicapNederland nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar) voor Stichting HandicapNederland maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Stichting HandicapNederland
Singelpark 1 3984 NC Odijk
T.A.V. PRIVACY OFFICER

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting HandicapNederland passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.

Stichting HandicapNederland neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren

Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt cookies ook uitschakelen, dit kunt u doen tijdens uw eerste bezoek aan de website, door niet te klikken op “Accepteer” onder aan de website in de cookiemelding. Daarnaast is het mogelijk om via uw browser de cookies uit te schakelen. Meer informatie over hoe u er voor kunt zorgen dat de gegevens niet verzameld en gebruikt kunnen worden verwijzen wij u door naar de website van Your Online Choices.

Noodzakelijk/functionele cookies

Dit betreffen cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen.

Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst:

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

Tracking cookies

De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Middels deze informatie kunnen wij de website nog beter op uw behoeften aan laten sluiten. Ook delen we informatie over je gebruik van onze website met onze vertrouwde (social) media- en analysepartners.

Privacybeleid van derden

Op de website van Stichting HandicapNederland kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Stichting HandicapNederland behorende, websites. Stichting HandicapNederland kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Wijziging Privacy Statement

Stichting HandicapNederland behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Stichting HandicapNederland raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

HandicapNL in SBS6-programma
HandicapNL in SBS6-programma
Eva Eikhout gastredacteur jaarverslag HandicapNL
Eva Eikhout gastredacteur jaarverslag HandicapNL