‘Wat men schoorvoetend accepteerde, wordt nu niet meer gepikt’ Reactie HandicapNL op Discriminatiemonitor

Het College voor de Rechten van de Mens meldt dat er in 2017 ‘een record aantal vragen en meldingen over discriminatie’ bij hen is binnengekomen. Opvallend is het stijgend aantal mensen met een handicap dat bij het College een vermoeden van discriminatie aankaart: 22% van de meldingen gaat daarover. Sinds 2012 is het aantal ‘contactmomenten’ van het College met mensen met een handicap, 3½ x zo hoog geworden: van 242 in 2012 naar 810 in 2017.

Jongeman met beperking in rolstoel
Jongeman met beperking in rolstoel

 

Uit het persbericht van het College: Zij beroepen zich hierbij op het VN Verdrag handicap, dat Nederland in 2016 heeft geratificeerd. Sinds de ratificatie kunnen mensen met een beperking behalve discriminatie op het gebied van wonen, onderwijs en werk, ook discriminatie bij de toegang tot goederen en diensten bij het College melden. Voorbeelden daarvan zijn toegang tot horecavoorzieningen en musea, maar ook toegankelijkheid van openbaar vervoer en het afsluiten van verzekeringen vallen hieronder.

‘De grote stijging van het aantal klachten kán natuurlijk toegeschreven worden aan de uitbreiding van het aantal terreinen die onder de Wet Gelijke Behandeling vallen. Maar we zien ook bij de organisaties met wie wij samenwerken dat er een groeiend zelfbewustzijn onder de mensen met een handicap is. Wat men voorheen misschien (zeer) schoorvoetend accepteerde, wordt nu ‘niet meer gepikt’,’ aldus HandicapNL directeur Daniëlle Schutgens. ‘Met het VN-verdrag in de hand, vinden mensen met een handicap terecht dat ze eerlijke kansen moeten krijgen. En ze komen daar ook zelf steeds meer voor op, zo kan je concluderen uit de monitorgegevens van het College van de Rechten van de Mens.’

De klachten over (vermoedelijke) discriminatie leiden veelal tot excuses of schadevergoeding op individueel niveau. Maar dat niet alleen: de monitorgegevens laten zien dat een individuele klacht kan leiden tot structurele verbeteringen voor (alle) mensen met een beperking. Schutgens: ‘Een voorbeeld uit het rapport: een vrouw die geen hulp van buschauffeurs kreeg met haar rolstoel bij haar busreizen, kreeg niet alleen vier gratis dagkaarten van de busmaatschappij – haar klacht leidde er ook toe dat buschauffeurs door hun werkgever werden aangesproken op hun gedrag en betere instructie kregen over het gebruik van de rolstoellift in de bus. En dat vinden wij heel belangrijk, onwelwillendheid komt veelal voort uit onwetendheid.’

HandicapNL steunt diverse partijen die zich sterk maken voor een goede uitwerking van het dat VN-verdrag, waar het gaat om het tegengaan van discriminatie en het creëren van eerlijke kansen voor mensen met een beperking. Onder andere de samenwerkingsverbanden van mensen met een beperking zèlf, die zich op gemeentelijk niveau inspannen voor goede toegankelijkheid. We blijven, samen met deze partijen, aandacht vragen voor eerlijke kansen voor mensen met een handicap, en spreken ons samen met hen uit tegen discriminatie op alle levensterreinen.

 

Discriminatiemonitor 2017